woensdag 25 april 2007

Biometrie In-Zicht – Generatie Elektronische Reisdocumenten

Biometrie In-Zicht – Generatie Elektronische Reisdocumenten

Januari 2007, Jaargang 3, nr. 1

 

1

Toepassing uitzonderingsbepaling op het onbedekt zijn van het hoofd op de pasfoto

Inleiding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt indringend uw aandacht voor correcte toepassing van de uitzonderingsbepaling aangaande het onbedekt laten van het hoofd op de  pasfoto bij het aanvragen van een reisdocument.

De basisregel is dat op de pasfoto die de burger overlegt bij het aanvragen van een reisdocument het hoofd onbedekt dient te zijn. Er is een uitzonderingsbepaling, die onder andere is te vinden in artikel 28, derde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Deze houdt in dat een pasfoto toch kan worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.

Deze uitzonderingsbepaling is sedert jaar en dag ongewijzigd in de regelgeving opgenomen. Ook de invoering van de Generatie elektronische Reisdocumenten op 26 augustus 2006, waarbij aangescherpte regels voor de pasfoto's zijn vastgesteld, heeft hierin geen wijziging gebracht. Tot nu toe deden zich bij de toepassing van deze bepaling in de praktijk voor zover bekend geen onduidelijkheden voor en konden de uitvoerende instanties daarmee goed uit de voeten.

Recent heeft zich evenwel een incident voorgedaan, waarbij op basis van verkeerde informatie een Nederlandse identiteitskaart is verstrekt aan een persoon die zich als clown of Joker uit een Batman film had geschminkt en een daarbij passende hoofdbedekking droeg. De betrokken persoon had zich voor het mogen dragen van de hoofdbedekking beroepen op levensbeschouwelijke redenen.

Inmiddels is de identiteitskaart door de daartoe bevoegde autoriteiten ingehouden.

Om herhaling in de toekomst te vermijden wordt in deze nieuwsbrief de bestaande regelgeving opnieuw onder uw aandacht gebracht en een aantal richtlijnen gegeven voor het geval u met een dergelijke aanvraag wordt geconfronteerd.

Wat bepaalt de regelgeving?

De in dit verband relevante bepalingen staan in artikel 28 PUN (vgl. art. 40 PUNA, art. 42 PUB en art.

17 PUKMar) en luiden als volgt:

1.) Bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument wordt een pasfoto overgelegd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft.

2.) De overgelegde pasfoto voldoet aan de acceptatiecriteria van de in bijlage L bij deze regeling opgenomen fotomatrix.

3.) In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.

Goedgelijkend beeld van de aanvrager

De Fotomatrix Model 2006, waaraan foto's voor reisdocumenten moeten voldoen, bepaalt dat de foto altijd een goedgelijkend beeld van de aanvrager moet geven. Op dit punt is geen afwijking van de fotomatrix mogelijk. Is iemand op de ingediende pasfoto zo geschminkt dat de gelaatskenmerken niet of moeilijk zichtbaar zijn, dan dient de pasfoto niet te worden geaccepteerd. Het vorenstaande impliceert dat het gebruik van make-up, zoals tot nu toe gebruikelijk, blijft toegestaan.

 

 

 

Biometrie In-Zicht – Generatie Elektronische Reisdocumenten

Januari 2007, Jaargang 3, nr. 1

2

Toepassing van de uitzonderingsbepaling op de eis dat het hoofd onbedekt dient te zijn

In de Fotomatrix Model 2006 is bepaald dat het hoofd op de pasfoto onbedekt dient te zijn. Deze eis is niet nieuw en was voorheen in artikel 28, derde lid, zelf uitgeschreven. Ook de uitzonderingsbepaling op deze eis is zoals gezegd niet nieuw. Van de desbetreffende eis kan worden afgeweken indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen

het niet bedekken van het hoofd.

Met betrekking tot deze bepaling kan het volgende worden opgemerkt. Niet alleen in de paspoortuitvoeringsregelingen, maar ook in andere wet- en regelgeving zoals artikel 6 van de Grondwet, wordt het begrip levensbeschouwing/levensovertuiging vaak in één zin genoemd met het begrip godsdienst. Beide hebben gemeen dat zij mensen helpen om in georganiseerde vorm zin en betekenis te geven aan hun bestaan, aan de werkelijkheid en aan hun ervaring. Een aanvrager die slechts blijk geeft van een puur persoonlijke levensopvatting of uiterlijke gedragingen in kleding of opmaak die als modeverschijnsel zijn aan te merken, kan derhalve niet in aanmerking komen voor toepassing van deze uitzonderingsbepaling.

Het toestaan van uitzonderingen dient met grote terughoudendheid te geschieden. De eis dat het hoofd onbedekt dient te zijn vloeit immers voort uit de primaire functie van het paspoort en de identiteitskaart, die inhoudt dat de houder zo goed mogelijk aan de hand van zijn document moet kunnen worden geïdentificeerd. Dit betekent dat, zoals ook uitdrukkelijk in artikel 28, derde lid, PUN is vermeld, op de aanvrager de bewijslast rust om aan te tonen dat er sprake is van zodanige

godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd.

Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen, wordt u geadviseerd de nodige vragen te stellen en in voorkomende gevallen door te vragen. Daarbij kan, onder andere, gedacht worden aan de volgende vragen:

- tot welke godsdienstige of levenbeschouwelijke stroming behoort de aanvrager?

- (indien de godsdienst of levensbeschouwing de ambtenaar onbekend is): kan de aanvrager nader toelichten en schriftelijke bewijzen overleggen omtrent het bestaan van de betreffende godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming?

- kan de aanvrager aantonen dat hij of zij behoort tot de godsdienst of evensbeschouwing waarop hij of zij zich beroept?

- kan de aanvrager aantonen dat zijn of haar godsdienst of levensbeschouwing voorschrijft dat, in het openbaar, een hoofdbedekking moet worden gedragen?

Hoever u moet gaan met het stellen van vragen en het eisen van bewijsstukken, zal van geval tot geval kunnen verschillen. Bij aanvragers die verklaren dat zij behoren tot een bekende godsdienstige stroming die het dragen van een hoofdbedekking voorschrijft (te denken valt aan onder andere:

nonnen, moslima's, Sikhs) zullen bijvoorbeeld nauwelijks of geen vragen hoeven te worden gesteld, omdat in het algemeen vrij eenvoudig kan worden aangenomen dat zij aan de uitzonderingsbepaling voldoen (zeker indien betrokkene op de pasfoto in het oude reisdocument ook al met een hoofdbedekking is afgebeeld).

Mocht u op de door u gestelde vragen geen bevredigend antwoord hebben gekregen of blijft u anderszins ook maar enigszins twijfel houden aan het bestaan van zodanige godsdienstige of levenbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd, dan dient u de aangeboden foto niet te accepteren. Indien de aanvrager het oneens is met dit besluit, kan deze daartegen desgewenst bezwaar dan wel beroep aantekenen.

 

World Wars: Book throws light on role of Sikhs

Wednesday, April 25, 2007, Chandigarh, India
AMRITSAR PLUS
 

Amritsar, April 24
Remembering the contribution made by the Sikhs during the two world wars, a book titled 'How Europe is indebted to the Sikhs' penned down by Bhupinder Singh Holland, seeks to reveal little known facts about the two world wars with the help of documents and newspaper cuttings.

Bhupinder Singh lives in the Netherlands, where he works in the accounts department of a company. Born in Amritsar, the writer is an alumni of Khalsa College, from where he graduated with BSc and BEd degrees. He was declared the best soccer player for the 1967-68 term.

The book includes a collection of photographs of Sikh, Dutch, French and Italian soldiers. A whole section is devoted to the history of Sikhs, birth of Sikhism and who are Sikhs penned by Dr Harjinder Singh Dilgeer, National Professor of Sikh Studies.

One observation says people contribute a share of their hard-earned money for 'langar' (sacred community kitchen) and try to surpass others in performing service in gurudwara kitchens, cleaning dishes, sweeping floors, washing toilets, serving guests. "Who are these turbaned and bearded selfless people?' The writer has tried to answer this in his own way.

zondag 22 april 2007

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Beslissing Vlaamse regering

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Geplaatst door Theo Borgermans op
za 21 apr '07 om 00:01u

 

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - De Vlaamse regering heeft vandaag/vrijdag de registratie van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Antwerpen goedgekeurd. Door deze beslissing is de FVG erkend als een geregistreerde instelling voor het hoger onderwijs en kan ze rechtsgeldig bachelor- en masterdiploma's uitreiken.

De FVG is een instelling die buiten het bestel van publiek gefinancierde hogescholen en universiteiten valt. Hoewel de FVG sinds haar ontstaan in 1980 door het ministerie van justitie erkende bachelor- en masterdiploma's uitreikte, dreigde de faculteit in problemen te komen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe BAMA-structuur. De zogenaamde 'niet-ambtshalve geregistreerde instellingen' moeten immers, krachtens het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, eerst geregistreerd worden. De FVG voldeed echter aan alle voorwaarden en kan dus verder bachelor- en masterdiploma's uitreiken.

De Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen is een autonome instelling, die in 1980 werd opgericht. Sindsdien biedt de FVG op internationaal universitair niveau de vergelijkende studie van godsdienstwetenschappen aan.

De Faculteit profileert zich als een pluralistische, interculturele en multireligieuze instelling die aan geen enkel leerstelsel onderworpen is. Een opleiding aan de FVG omvat de studie van de grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen zoals bahai, boeddhisme, christendom, hindoeïsme, humanistiek, islam, jainisme, judaïsme, sikhisme evenals de studie van nieuwe religieuze bewegingen. Studenten van de FVG kunnen ook een reeks cursussen volgen aan de Vrije Universiteit Brussel, waarmee in februari 2006 een raamakkoord werd afgesloten. (tb)

Duizend sikhs herdenken eerste doop

Duizend sikhs herdenken eerste doop

 
(Novum) - Zo'n duizend sikhs bezingen hun god zondag in Amsterdam om de eerste doop door de tiende goeroe te herdenken. Met die doop ontstond in 1699 een collectief van sikhs die proberen te leven naar de standaard die de goeroe heeft gesteld. Dat laat de belangengroep Sikh Society weten.

Nederland telt volgens de groep tienduizend sikhs. Het volk is afkomstig uit India, voornamelijk uit de deelstaat Punjab. De mannen zijn herkenbaar aan tulbanden, waaronder het haar schuilgaat dat ze niet mogen laten knippen.

Ook in andere plaatsen dan Amsterdam wordt de doop gevierd. De optocht in de hoofdstad dient volgens een woordvoerder ook om het publiek met sikhs bekend te maken. "Door onze tulbanden worden we soms voor moslimextremisten aangezien. Maar sikhs tolereren geen onderdrukking op basis van godsdienst. Iedereen is gelijk."

De optocht is begonnen om 11.10 uur, aan de Schakelstraat in Amsterdam-West en gaat onder meer door de Admiraal De Ruijterweg, de Frederik Hendrikstraat en het Westerpark. De tocht eindigt rond 15.30 uur weer bij de Schakelstraat

Sikhs houden vredesprocessie

Sikhs houden vredesprocessie

http://www.omroepflevoland.nl/d7217d57-6f9a-4c22-92d5-ac10b1e294dd.aspx?newsId=17394

9-4-2007

 

 

Honderden Sikhs hebben zondag in Almere Haven gevierd dat hun geloof 400 jaar geleden is ontstaan.

Ze deden dat met een processie voor de vrede, een gezamenlijk lunch en het uitdelen van voedsel tijdens de optocht. Kern van het geloof is voor Sikhs één universele god. Voor hen is ook ieder mens gelijk. De mens leeft bovendien om liefde te geven.

De Sikhs kozen Almere Haven voor de festiviteiten omdat ze daar een gebedsruimte hebben aan de Brongouw.

Persbericht: De Nederlandse Sikh gemeenschap viert op 15 april 2007 V(B)aisakhi middels processie

Persbericht: De Nederlandse Sikh gemeenschap viert op 15 april 2007 V(B)aisakhi middels processie

Voor spoedige uitgave, ENGLISH VERSION
Amsterdam, 10 Mar 2007
www.sikhs.nl

Voor informatie neem contact op me: Sikh Society, Netherlands. tel.nr. 06-49046614 en/of SikhsInHolland@gmail.com

Wij zijn zeer verheugd u uit te nodigen voor ons jaarlijkse optocht 'nagar kirtan'. Deze processie houden wij jaarlijks voor de feestdag 'vaisakhi'. Op deze dag waren de panj pyare ( 5 geliefden ) gedoopt door de 10de guru, Guru Gobind Singh ji, de Khalsa was ontstaan. De Khalsa is de naam van een collectief van geïnitieerde Sikhs. Zij wijden hun leven aan het leven naar de hoge standaarden die door de Guru zijn gesteld. Guru Gobind Singh had de priesters en intermediairs afgeschaft en had de gewone man en vrouw tot ambassadeurs van de Sikh manier van leven gemaakt. Dus, Vaisakhi is een feest voor de mensheid. Het is een periode om Gods liefde en
vertrouwen in ons mensen te herdenken. Alle geïnitieerde Sikhs volgen de vijf K's.

Deze feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden op zondag 15 april 2007 van 11.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens de optocht zal eten en drinken worden uitgedeeld.

De route die gelopen zal worden is als volgt: (beginpunt) Schakelstraat 21, Transformatorweg, Contactweg – Sloterdijksweg, Molenwerf,
Admiraal de ruiterweg, De Clerqstraat, Bilderdijkstraat, Frederik
Hendrikstraat, Nassaukade, Westerpark (rust punt), Spaarendammerstraat,
Spaarendammerdijk, Transformatorweg, Schakelstraat.

Voor meer achtergrondsinformatie over Vaisakhi en Het Sikhism zie onze webpagina:
WWW.SIKHS.NL

Media Contact Persoon : Vikrampal Singh 06 22 15 74 88
Adres:
Guru Nanak Gurudwara Sahib
Schakelstraat 21
1014 AW Amsterdam

Sikh Society, Netherlands
Mail :
SikhsInHolland@gmail.com
Website :
WWW.SIKHS.NL


--
Sikh Society, Netherlands is een onpartijdige, niet op politiek gebaseerde humanitaire ('human development') groep die nauw samenwerkt met de Gurudwara's (Sikh gebedshuizen) en andere organisaties in Nederland betreffende onderwerpen van (en ter bevordering van het) belang voor de Sikh gemeenschap en andere minderheden. Verder richt deze zich op aspecten aangaande ontwikkeling en het welzijn van de gehele mensheid.

Press Release: Sikhs in Netherlands to celebrate Vaisakhi with Nagar Kirtan (Procession) in Amsterdam on 15th April 2007

FOR IMMEDIATE RELEASE
Amsterdam, 25 March 2007

For more information please contact: Mr. Vikrampal Singh, Sikh Society, Netherlands, Tel: 0649046614 Email: SikhsInHolland@Gmail.com

The 2007 Vaisakhi Procession in Amsterdam will take place on Sunday April 15th. The annual event has become one of the largest Vaisakhi Celebration in mainland Europe. Vaisakhi, is one of the most colourful events in the Sikh calendar, the day on which just over 308 years ago the Sikh Nation - the Khalsa (The Pure Ones) was revealed and Sikhs were given a clear identity and a code of conduct to live by. Vaisakhi is also a seasonal festival of the Punjab ( North India), a festival of joy and happiness.

The Sikh Society, Netherlands together with the Sangat(congregation) and the Amsterdam Gurdwara Committee invites all Sikhs, Non-Sikhs and institutions to join us in Amsterdam for this wonderful opportunity for fellowship and celebration.

Date: Sunday, 15th April 2007
Time: 11.00 until 15.00
Venue: Guru Nanak Gurdwara Sahib (Sikh place of worship)
Schakelstraat 21 1014 AW Amsterdam

Route o f Procession:
(beginpunt) Schakelstraat 21, Transformatorweg, Contactweg – Sloterdijksweg, Molenwerf, Admiraal de ruiterweg, De Clerqstraat, Bilderdijkstraat, Frederik Hendrikstraat, Nassaukade, Westerpark (rust punt), Spaarendammerstraat, Spaarendammerdijk, Transformatorweg, Schakelstraat.

Contactpersonen : Baljit Singh ( 06-14 48 81 69 )
Mahinder Singh (06-16 15 44 42)
Media Contact Person : Vikrampal Singh 06 49 04 66 14


Address
Guru Nanak Gurdwara Sahib
Schakelstraat 21
1014 AW Amsterdam
Mail :
Amsterdamgurudwara@yahoo.com


Sikh Society, Netherlands
Mail : SikhsInHolland@gmail.com
Website : WWW.SIKHS.NL

--
Sikh Society, Netherlands is a non- religious, non-partisan, non-political human development organization which works closely with other organizations, on issues of common interest to Sikhs and other minorities and focuses on issues of awareness through education and well-being of the whole of humankind as stated in the Sikh Daily prayer - "Sarbat Daa Bhalla (Welfare for all)".

Leeuwen en prinsessen

Leeuwen en prinsessen
Een zondagmiddag in de Brongouw in Haven. Ik loop het voormalige buurthuis binnen, Gurdwara van de Almeerse Sikh gemeenschap, en wordt vriendelijk ontvangen door een rijzige heer met baard en oranje tulband. Hij verzoekt me mijn schoenen uit te doen en knoopt een oranje hoofddoek om mijn haar.

Leeuwen en prinsessen
Een zondagmiddag in de Brongouw in Haven. Ik loop het voormalige buurthuis binnen, Gurdwara van de Almeerse Sikh gemeenschap, en wordt vriendelijk ontvangen door een rijzige heer met baard en oranje tulband. Hij verzoekt me mijn schoenen uit te doen en knoopt een oranje hoofddoek om mijn haar.
Sikhs
Even later begroet de heer Bhupinder Singh me, vooraanstaand lid van de Sikh gemeente Almere. Hij geeft me een rondleiding door de verschillende ruimtes waaronder de keuken waar vrouwen druk zijn met het bereiden van chapati's en dal, een linzenschotel, voor de maaltijd na de dienst.
Uiteindelijk neemt Bhupinder Singh me mee naar de tempelruimte. Een grote ruimte bedekt met vloerkleden, voorin staat een soort altaar onder een baldakijn. Onder een goudkleurige doek ligt het heilige boek, de Goeroe Granth Sahib. De voorganger staat achter het boek en lijkt het met een speciale pluim koelte toe te wuiven. Op een klein podium ernaast staat een harmonium, een orgeltje dat je vrijwel uitsluitend nog in India ziet, en een tabla, een Indiaas trommeltje. Gedurende de hele dienst lopen mensen in en uit, kinderen lopen door de ruimte. De sfeer is vrij en ontspannen maar tegelijkertijd geconcentreerd, er wordt gezongen en gemediteerd. Na de dienst mag ik in het boek kijken dat vervolgens opgeborgen wordt in een groot bed dat in de ruimte naast de tempel staat. "God is moe, en moet nu rusten," verklaart Bhupinder Singh. Vervolgens schuiven we in een andere ruimte aan om gezamenlijk te eten. Chapati, dal, groenten en yoghurtsaus worden uitgedeeld door Sikhs die voortdurend langslopen om je bord te vullen.
Een paar dagen eerder had ik een gesprek met drie vertegenwoordigers van de Sikh gemeente. In de huiskamer van een van hen word ik voorgesteld aan de heer Singh, de heer Singh en de heer Singh. Grapje? Nee. De heer Gursev Singh legt uit: "Alle mannelijke Sikhs hebben de achternaam Singh, dat betekent leeuw in het Punjabi. De vrouwen heten Kaur, wat prinses betekent. Die naamgeving hebben we te danken een onze tiende Goeroe die iedereen in 1699 via een initiatieceremonie dezelfde naam gaf om gelijkheid te bevorderen. Je kunt namelijk aan de achternamen zien tot welke kaste iemand behoort. Door allemaal dezelfde achternaam aan te nemen, kan dat niet meer. Ook werden toen de leefregels opgesteld." De naamgeving zorgt nogal eens voor verwarring bij de Almeerse Burgerzaken, voornamen worden aan achternamen geplakt, mensen krijgen voorletters toegewezen of een jongen krijgt de achternaam Kaur. "Het zou fijn zijn als ik onze traditie aan de gemeente duidelijk kon maken. Het is onwetendheid maar voor ons is het onaanvaardbaar, omdat het direct aan onze religie raakt. We proberen scholen en de gemeente zo goed mogelijk voor te lichten." zegt Bhupinder Singh.
Singh klapt zijn laptop open en start een PowerPoint presentatie over het Sikhisme. " Het Sikhisme heeft raakvlakken met andere religies, maar is een unieke religie met eigen leefregels. In Almere hebben we sinds kort onze eigen Gurdwara waar we de diensten kunnen houden. Aanvankelijk stonden de omwonenden er nogal wantrouwend tegenover, logisch, veel mensen weten niets van het Sikhisme. Om die reden hebben we een open dag georganiseerd. Het was druk en gezellig. Ik snap dat mensen aanvankelijk wantrouwig zijn. We zien er natuurlijk opvallend uit. Wij dragen tulbanden, we knippen namelijk ons haar niet. Ik heb het nog nooit geknipt, mijn haar is zo'n anderhalve meter lang. God heeft ons gemaakt en aan het uiterlijk dat Hij ons gaf, willen we zo weinig mogelijk veranderen. Verder dragen de ingewijde Sikhs, ook de vrouwen, een kleine dolk mee voor innerlijke moed. En we dragen ondergoed dat de kuisheid bevordert. In de tulband dragen we een kleine kam mee om ons haar twee keer per dag te kammen. Ook dragen we een stalen armband om ons kracht te geven onze idealen te verwezenlijken. "
"God is voor ons een kracht en deel van ieder mens. We geloven dat er tien levende Goeroes geweest zijn die allemaal dezelfde ziel hadden. Iedere Goeroe had een specifieke eigenschap, samen vormen ze een totaal geheel. Een Goeroe is voor ons een spirituele leermeester. De Sikhgemeenschap heeft een aantal idealen zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, respect – ook voor andere godsdiensten – en vrijgevigheid. Mannen en vrouwen zijn in het Sikhisme volledig gelijkwaardig. De boodschap van het Sikhisme is universeel: God en liefde. En de kern vormt voor ons het heilige boek van Goeroe Granth Sahib. Dat boek staat centraal in alle ceremonies. We willen zo goed mogelijk leven, vrijgevigheid is dan ook erg belangrijk voor ons, we schenken 10% van ons inkomen aan goede doelen. En Sikhs doen veel aan vrijwilligerswerk. Na de diensten bijvoorbeeld kan iedereen met ons mee eten. In Amritsar, waar onze hoofd Gurdwara de Gouden Tempel staat, komen dagelijks duizenden mensen eten, waaronder veel armen." "En weet je dat er 83.000 Sikhs gesneuveld zijn in Wereldoorlog I en II?" vraagt Bhupinder Singh. "Maar weinig mensen weten dat. Sikhs strijden overal ter wereld voor rechtvaardigheid en brengen daar ultieme offers voor."
Basisprincipes van het Sikhisme: Sarbhat Da Bhalla: wens de gehele mensheid welzijn toe. Naam Japna: mediteer over de naam van God. Kirat Karni: verdien je brood met eerlijk werk. Wand Chakna: verdeel je verdiensten onder de behoeftigen

How Europe is Indebted to the Sikhs

How Europe is Indebted to the Sikhs

Date: 04/13/2007

http://www.sikhnet.com/sikhnet/news.nsf/NewsArchive/A186FD7FC3E80F19872572BC0054C736

April 11, 2007 - Almere, The Netherlands. A new book regarding the role of brave Sikh soldiers in Europe during second World War,"How Europe is Indebted to the Sikhs, Vol.2" has been released at Gurdwara Sector - 34, Chandigarh on 08-04-2007 by Dr. Harjinder Singh Dilgeer, National Professor of Sikh Studies and President of World Sikh Writers Conference in a special seminar attended by more than 50 prominent scholars including Dr Maan Singh Nirankari, Dr. Harnam Singh Shan - retd. Prof.of Patiala University, Dr. Darshan Singh - chairman of WSRC and retd. Prof. of Punjab University, Dr. Gursharnjit Singh of Guru Nanak University, Dr Amarjit Kaur of Ibankalah, Dr. Gurcharn Singh - former chairman Punjab School Board, S. Rajinder Singh Khalsa - convenor Khalsa Panchiat, Prof. Inder Singh Ghaga, S. Gurpartap Singh Riar - member SGPC Siri Amritsar, Dr. Gurmeet Singh Sarsa, S. Amarjit Singh Chandi, S. Amar Singh Chahal - advocate, Bibi Jagmohan Kaur, Janab Khoji Kafir - a prominent writer, Dr. Sukhpreet Singh Udeke, S. Kamaljit Singh Kamal, Principal Narinder Singh Jammu, Col. Surjit Singh Nishan, Dr. Puran Singh Jassi, Dr. Sahib Singh Arshi, Sardarni Tejinder Kaur journalist, S. Surjit Singh Chodouary - Belgium, S. Joginder Singh Dubai, Major Mewa Singh, Dr. Gurbax Singh, Bibi Amandeep Kaur, Bibi Sarabjit Kaur Bassi, Prof Surinder Pal Singh Karnaal, S. Balwant Singh Artist, Dr. Udai Singh, Sardar Beant Singh Sandhawalia - descendant of Maharaja Duleep Singh and many others.

This book has 286 pages with 60 photos of Sikhs in WW-2 and has full list of all the Sikh soldiers died in Europe for the freedom of mankind. A large number of rare photographs including the photo of then Prime Minister of England Mr. Winston Churchil taking salute from the Sikh soldiers on the front line and has precious documents with unknown information about the WW-2. Sikhs have died in large number in Italy, Germany, Greece, France,Malta, Cyprus etc. and their names, Ranks, belt numbers,Regiments, Villages, father's name, in many cases also mother or wife name,Place of action and place of cremation has been given.

This is the 2nd book on this subject by Bhupinder Singh Holland. First volume discribes the role of the Sikh soldiers in Europe during World War-I and was published by Sikh University Press in 2005.

Sikhs trekken door Haven

Sikhs trekken door Haven

Gepubliceerd op 10 april 2007, 12:41
Laatst bijgewerkt op 10 april 2007, 12:44

ALMERE - 

De kleur oranje voerde zondag de boventoon in een aantal wijken van Almere Haven. Wie dacht dat dit was vanwege de geboorte van het jongste koningshuislid, kreeg snel door dat dit niet klopte. De oranje vaandels werden namelijk meegedragen door een groot aantal leden van de Nederlandse Sikh-gemeenschap. Met de tocht herdachten de sikhs de openbaring van de leefregels van hun geloof. Tegelijkertijd was het een optocht voor de vrede.

Open dag gebedshuis Sikhs druk bezocht

Open dag gebedshuis Sikhs druk bezocht

DO 16 nov 2006 | 17.00
"Voor de Sikhs is de open dag erg leuk, het is net een feest", vertelt de negentienjarige Harjot Singh enthousiast. "Eerst wordt God gevraagd een onzichtbare hap te nemen van de 'Prasad', en dan wordt het verdeeld onder de aanwezigen." Bij de ingang van de Gurdwara, het gebedshuis van de Sikhs in Almere-Haven, verwelkomde de goedlachse Harjot de Sikhs, maar ook buurtbewoners, met zoete deegballetjes.

Een jaar geleden stonden de wijkbewoners nog huiverig tegenover de komst van de Sikhs. Maar nu lijkt de lucht geklaard en afgelopen zaterdag werden de Sikhs spontaan gefeliciteerd door enkele buurtbewoners.
Bij de openingsceremonie kregen vertegenwoordigers van verschillende geloven, maar ook de politie en de gemeente, een 'award of honor' uitgereikt voor hun hulp en steun. Wethouder Johanna Haanstra is verheugd dat de Sikhs nu geaccepteerd worden in de wijk. "Er worden steeds minder demonstraties gehouden."

In de hal van de Gurdwara dienden alle bezoekers hun schoenen uit te doen. Bij binnenkomst liepen de meeste mannen met donkere tulbanden en de vrouwen getooid in felgekleurde gewaden met bijpassende sjaals die hun haren bedekten uit respect voor God. "De tulband dragen wij om praktische redenen", vertelt Vikram Singh. "Wij knippen nooit onze haren omdat wij dat zien als een cadeau van God. En in onze tulband dragen wij een klein kammetje."

In de Tempelruimte konden de Sikhs plaatsnemen op de grond, kijkend in de richting van een soort altaar voorin de ruimte. Op het altaar lag het heilige geschrift, uit eerbetoon onder een gouden doek, dat dagelijks wordt verwisseld. In de ruimte werden ook lofzangen gezongen en werd er gemediteerd. Vikram: "Wij zijn allemaal leerlingen van God. Mediteren, eerlijkheid en delen met je naasten zijn onze basisprincipes. Maar ook de gelijkheid van man en vrouw." En dit principe kwam duidelijk tot uiting in de keuken, want waar de vrouwen druk bezig waren met de bereiding van het vegetarische eten, deden de mannen de afwas.

Bron: Almere Vandaag

Sikh's openen gebedshuis in Almere

Sikh's openen gebedshuis in Almere

13-11-2006

 

 

De Sikh-gemeenschap in Almere heeft sinds zondag haar eigen gebedshuis, een Gurdwara. De ruim 300 Sikh's die in Almere wonen hoeven nu niet meer naar Amsterdam. Het gebouw in Almere-Haven is het zesde Sikh gebedshuis van Nederland.

Het Sikh-geloof komt uit India en kenmerkt zich door het dragen van tulbanden en kleurrijk doorzichtige hoofdsluiers.

De Sikh's bidden drie keer per dag, maar dat hoeft niet perse in een Gurdwara. Toch wilde de Sikh-gemeenschap uit Almere graag een centraal gebedshuis. De Gurdwara doet namelijk ook dienst als ontmoetingsruimte en een plek waar sociale activiteiten worden georganiseerd, zoals taallessen

God in Brussel: De grondlegger van het sikhisme

God in Brussel: De grondlegger van het sikhisme

http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091100512/page.htm?newsID=1162303842

Brussel - Binnenkort vieren de sikhs de geboortedag van goeroe Nanak, de grondlegger van het sikhisme. Het feest duurt drie dagen en vindt plaats in de tempel van Vilvoorde, de thuisbasis van de Brusselse sikhs. Mede-oprichter Sukhtarn Pal Singh vertelt hoe het komt dat een gewone dorpsjongen is kunnen uitgroeien tot de grondlegger van een wereldreligie.

Het sikhisme is een relatief jonge religie, gebaseerd op de leer van tien goeroes, waarvan de eerste geboren werd in 1469. Toen goeroe Nanak kind was, wist niemand dat hij zou uitgroeien tot de grondlegger van een nieuwe godsdienst. Hij groeide op in het kleine dorpje Talwandi in India, in een gebied dat vandaag tot het Pakistaanse grondgebied behoort. Tegenwoordig heet het dorp Nankana Sahib, en staat er een grote sikh-tempel.

"Toch was Nanak Dev Ji als kleine jongen al een heel bijzonder kind," vertelt Sukhtarn Pal Singh, een van de stichtende leden van de sikhtempel in Vilvoorde. "Al heel jong begon hij over God te spreken, en hij was ervan overtuigd dat er maar één god bestond. Dat was in strijd met de gangbare opvattingen van de hindoes, die in een goddelijke drievuldigheid geloven, maar leunde dan weer dichter aan bij de islam. Hij was er ook van overtuigd dat die ene god de mens als één gelijke soort had gecreëerd, wat niet strookte met het kastensysteem van de hindoes. Zijn ouders dachten dat hij nog wel zou bijdraaien, maar tegen zijn negende jaar kon hij over niets anders meer praten dan over God.

Uiteindelijk bezorgden zijn ouders hem een baan als boekhouder bij een handelaar in het dorp, maar ook daar bakte hij er niets van, omdat hij voortdurend bezig was met spirituele kwesties. Toen hij achttien was, gaf zijn vader hem op een dag geld om inkopen te gaan doen. Maar onderweg kwam Nanak een paar sadoes tegen (mannen die zich helemaal aan het hindoeïsme wijdden en die schaars gekleed op straat leefden, KM) die hem om een aalmoes vroegen omdat ze honger hadden. Hij gaf al zijn geld uit om hen een maaltijd te kopen. Toen hij met lege handen weer thuiskwam, was zijn vader erg boos en gaf hem een pak slaag, maar zijn zus Nanaki begreep meteen dat Nanak een erg bijzonder persoon was. Hij zei 'ik heb net een heel goede zaak gedaan; ik heb iemand een maaltijd gegeven'. hij verliet het ouderlijk huis en maake in totaal vier grote reizen rond de wereld om zijn leer te verkondigen.

Hij trok naar de vier windhoeken van de wereld om te prediken dat er slechts één god bestond, en dat iedereen tot hem moet bidden, zijn maaltijden delen, werken en een normaal gehuwd leven leiden. Nanak is zelfs tot in Mekka gereisd, waar hij met de moslims ging bidden. Maar hij bad in de verkeerde richting, niet naar het oosten zoals de moslims. De mullah vond dat hij de islam beledigde en sprak hem aan. Maar Nanak antwoordde: 'gelieve mijn voeten te draaien in de richting waar God niet is', en overtuigde de mullah van zijn respect."

Sikh-identiteit
"Al snel werd Nanak ook door de moslims als goeroe aanzien; tot op de dag van vandaag is hij voor hen Baba Nanak," vertelt Singh. "Toen goeroe Nanak in 1539 overleed, was er onenigheid over wat er met zijn lichaam moest gebeuren. In de hindoetraditie worden de lichamen van overledenen verbrand, maar bij de moslims worden ze begraven. Maar het probleem loste zichzelf op: toen men het laken van het lichaam wegnam, zag men dat het verdwenen was en dat er enkel nog bloemen lagen. Die hebben hindoes en moslims dan onderling verdeeld."

Goeroe Nanak werd opgevolgd door een jongeman die hij zelf had aangeduid omdat hij zoveel wijsheid bezat en zich volledig aan God wijdde. Pas vanaf de derde goeroe werd het een familiezaak; van nummer drie tot en met de tiende behoorden alle goeroes tot dezelfde familie. Het heilige boek – zeg maar de bijbel van de sikhs –werd geschreven door de vijf laatste goeroes, maar bevat ook teksten van hun voorgangers. De Shri Guru Granth Sahib, zoals het boek wordt genoemd, mag enkel worden gelezen door sikhs die amrit of gedoopt zijn. De sikhdoop werd ingevoerd door de laatste goeroe, Gobind Singh, die hiermee de sikhs een eigen identiteit wilde meegeven. Zo krijgen nog steeds alle sikhmannen bij hun geboorte de naam Singh; de vrouwen de naam Kaur. Ook hun kleurige tulband is een duidelijk teken waaraan de sikhs van ver te herkennen zijn.

Een echte sikh draagt niet alleen de tulband, maar ook een lange baard, een (ritueel) mes, een armband en is gedoopt. Er gelden ook enkele strikte leefregels: zo mag een sikh geen alcohol of tabak nuttigen en geen dierlijke producten eten. De tiende goeroe besliste zelf dat hij niet meer opgevolgd zou worden, omdat hij vond dat de Guru Granth Sahib volledig was. hij stierf in het begin van de achttiende eeuw.

Feest
De geboortedag van goeroe Nanak wordt nog altijd jaarlijks gevierd omdat die dag het symbolische begin is van het sikhisme. Ook de Brusselse sikhs trekken voor die gelegenheid naar hun tempel in Vilvoorde. Daar wordt een feest gehouden dat drie dagen duurt. "Het begint op vrijdagochtend met het voorlezen van de Guru Granth Sahib," vertelt Singh. Dat duurt 72 uur. Op zondagochtend vindt er een groot gebed plaats en komt er een groep zangers, en nadien is er een grote maaltijd voorzien. Iedereen is uiteraard welkom om hieraan deel te nemen."

:: Bij het ter perse gaan van dit artikel was het nog niet duidelijk of het feest van de geboorte van goeroe Nanak in de Vilvoordse tempel gevierd zal worden van vrijdag 3 tot zondag 5 november of van vrijdag 10 tot zondag 12 november. Wie graag wil meevieren, kan best op voorhand even informeren bij de tempel, Lange Molenstraat 14 in Vilvoorde, op het nummer 02-251.87.82.

Met dank aan Kerkwerk Multicultureel Samenleven, brussel@kms.be of 02-213.04.72

Geloof ‘t of niet: Sikhisme

Geloof 't of niet: Sikhisme
 

Bekijk de aflevering: http://www.geloofhetofniet.tv/?cat=11

oktober 31st, 2006

Dag meneer Singh, hoe gaat het ermee? Nou ik denk dat u verkeerd bent. U moet meneer Singh hebben. Ok Sorry meneer Singh, dan vraag ik meneer Singh even. Dag meneer Singh. Hallo. Ach ik zie het al daar moet u zijn. Bij meneer Singh……dat is op nummer 5.

Dan doet er een Bin Laden van het eerste uur open en dat blijkt dan eindelijk de goede meneer Singh te zijn. Een Bin Laden van het eerste uur is hij niet. Weer fout! Het is zelfs geen Bin Laden van het laatste uur. Nee meneer Singh heeft dan wel net zo'n lange baard met net zo'n tulband op zijn hoofd, met Bin Laden wil hij niet geassocieerd worden. Sterker nog hij heeft helemaal niets met het Islam te maken. Hij is een Sikh. En Sikhs heten nu eenmaal allemaal Singh van hun achternaam. Zo…twee verwarringen weggewerkt.

Twee verwarringen overigens waar Sikhs, die geloven in het Sikhisme, dagelijks mee geconfronteerd worden. Net na de 11 september aanslagen in New York op het WTC, werden naast de moslims, ook de Sikhs over de hele wereld belaagd en zelfs vermoord omdat ze in verband werden gebracht met Osama Bin Laden en de zijne. En dat is vandaag de dag, zij het een stuk minder heftig, nog steeds aan de orde. Gelukkig kunnen de Sikhs nu wel uitleggen dat ze ergens anders in geloven en dat het verre van gewelddadig is.

Het Sikhisme is een geloof dat uit India komt en dat vooral gebaseerd is op gelijkheid. Vandaar dat ze allemaal Singh heten. Die naam krijgen ze overigens pas als ze gedoopt worden en zich daarmee helemaal geven aan het geloof. Ze mogen dan hun haar niet meer knippen en moeten bijvoorbeeld voor altijd een dolk dragen. Ook 's nachts. Op de problemen die ontstaan met hun achternaam hebben ze iets gevonden. Als tweede naam houden de Sikhs in de westerse wereld hun familienaam aan. Zo is het ook in een land als Nederland gewoon mogelijk om goed te functioneren, zonder constante verwarringen.

In de Gurdwara, oftewel de Sikhtempel, is elke zondag een dienst, waarna iedereen mag aanschuiven voor het eten. Vanuit gigantische pannen wordt een heerlijk maal geserveerd voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Maar alles zonder schoenen, met gewassen handen en je haar bedekt. Hoe goed het ook zit….

Grotere tempel voor sikhs

Grotere tempel voor sikhs

De geloofsgemeenschap van sikhs, die nu uit vijfhonderd zielen bestaat, is groeiende. Het is nog wachten op de granthi, de 'priester', die eerst zijn opleiding in India moet afronden.

De tempel is vernoemd naar Guru Nanak, die in de vijftiende eeuw de sikh-religie oprichtte. Belangrijk zijn de principes van dienstbaarheid, nederigheid en gelijkheid. Onder de genodigden was ook commissaris Leo Wilde van het regiokorps Amsterdam-Amstelland (derde van links).

Franse sikhs mogen op pasfoto geen tulband dragen

Franse sikhs mogen op pasfoto geen tulband dragen

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article239307.ece/Franse_sikhs_mogen_op_pasfoto_geen_tulband_dragen

(Novum/AP) - In Frankrijk wonende sikhs moeten hun tulband afdoen als ze een foto voor hun rijbewijs laten maken. Dat heeft het hoogste bestuurlijke rechtscollege, de Raad van State, maandag bepaald. Volgens de raad is het afdoen van de tulband een kwestie van veiligheid, en geen beperking van de godsdienstvrijheid.

In december besliste de Raad van State nog dat de Franse staatsburger Shingara Mann Singh, die weigerde zijn hoofdbedekking af te doen voor een foto en daarom geen recht had op een rijbewijs, zijn tulband wel mocht dragen. Reden voor die beslissing was dat een verbod op hoofdbedekking op officiële foto's uitging van het ministerie van binnenlandse zaken, en niet van het ministerie van transport. Volgens de raad was een voorschrift van het ministerie van transport over hoofdbedekking niet precies genoeg om van toepassing te zijn op het rijbewijs van Singh.

De volgende dag veranderde het ministerie van transport zijn voorschrift door te verduidelijken dat voor rijbewijzen de bepalingen van het ministerie van binnenlandse zaken gelden. Daarna werd de zaak opnieuw voorgelegd aan de Raad van State. De advocaat van Singh heeft gezegd dat hij de zaak mogelijk zal indienen bij andere instellingen, bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Verkoop buurthuis De Gouwen

http://www.almere.nl/live/attachment.db?91980

Dec 2005
Verkoop buurthuis De Gouwen
Het voormalig buurthuis De Gouwen is begin december verkocht aan de Sikh-gemeenschap in  Flevoland. Deze geloofsgemeenschap zal het centrum onder de nieuwe naam Gurudwara Sikh Sangat gebruiken voor gebedsoefeningen, culturele bijeenkomsten, lessen en sportieve activiteiten. Zoals u in de vorige nieuwsbrief  heeft kunnen lezen reageerden buurtbewoners aanvankelijk verontrust toen bekend werd dat de Sikhgemeenschap zich wellicht zou vestigen in het voormalige buurthuis.

In het overleg tussen gemeente, vertegenwoordigers van de Sikhgemeenschap en een delegatie van omwonenden dat daarop volgde, zijn afspraken gemaakt over het beperken van mogelijke overlast van geluid en parkeren. De afspraak over het parkeren maakt ook deel uit van het koopcontract. De Sikh-groep zal voor de buurt een open dag organiseren,
zo gauw zij 'op orde zijn'. Voor het zover is, moet het gebouw eerst voldoen aan de verschillende vergunningen zoals de milieuvergunning en de bouwvergunning.

Komst van Sikhs stuit op protest

Komst van Sikhs stuit op protest

M A 08 aug 2005 | 08.52
Sikhs, wat zijn dat voor mensen? Op die vraag weten maar weinig mensen in De Gouwen in Almere een antwoord te geven. En daar wringt precies de schoen. De uitdrukking 'onbekend maakt onbemind' lijkt van toepassing. De sikhs zijn in de wijk niet gewenst.

Dat blijkt onder meer uit de bekladding van het voormalige buurthuis dat een Gurudwara, een gebedshuis moet worden. Niet mis te verstane leuzen zoals 'Geen gebedshuis!! Oprotten!!' zijn met grote letters op het pand gekliederd. Ook hebben buurtbewoners recent handtekeningen in de wijk ingezameld. De grootste vrees is overlast, met name door extra parkeerdruk.

Onderhuids leeft echter ook de angst voor extremisme, opstootjes en zendingsdrang, zo leert een ronde in de buurt. "Ik weet niet precies wat ik kan verwachten. Ik denk dat het één of andere sekte is. Ik zie ze liever op een industrieterrein. Maar als ik geen last ondervind is het goed", besluit een bewoonster die anoniem wil blijven.

Wil Leffelaar vindt het jammer dat het pand niet meer wordt gebruikt als buurthuis. Zij staat niet te juichen bij de mogelijke komst van de sikhs. Je ziet aan de leuzen dat het onrust veroorzaakt." Maar ook zij stelt er eigenlijk meer over te moeten weten voordat ze een goed oordeel kan vellen.

Niet iedereen is dan ook tegen de komst van een gebedshuis. "Je moet een beetje open blijven staan voor elkaar", stelt Attie Sijtsma. Wat haar wel stoort, is dat de gemeente de buurt niet van te voren heeft ingelicht. "Als mensen iets niet kennen, veroordelen ze het."

Woordvoerder van de sikhs in Almere, Guljinder Singh Jheeta, stelt op korte termijn een open dag voor bewoners te willen houden. "Dit willen we echter pas doen zodra de koop met de gemeente definitief rond is."

Leider van de Sikhs in de westerse wereld Yogi Bhajan is overleden

Leider van de Sikhs in de westerse wereld Yogi Bhajan is overleden

http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=131765

HAMBURG, Duitsland, October 8 /PRNewswire/ -- Yogi Bhajan, de "Siri Singh Sahib", de geestelijke leider van de Sikh-godsdienst in de westerse wereld, is op 7 oktober overleden. Hij stierf om één uur 's nachts middeneuropese tijd op zijn boerderij in Espanola, New Mexico - slechts een paar weken na zijn 75e verjaardag op 26 augustus.

De Sikhs vormen met ongeveer 20 miljoen volgelingen de op vier na grootste religie. Daarom was de in het huidige Pakistan geboren Sikh-leider ook een belangrijke gesprekspartner voor paus Johannes Paulus II en de Dalai Lama. De Yogi, die midden in het leven stond, werd vooral bekend als een van de belangrijke spirituele leiders van de hippiebeweging in Amerika: In 1969 maakte hij als eerste de techniek van Kundalini-yoga voor iedereen toegankelijk. Deze dynamische, op de ademhaling georiënteerde vorm van yoga gold tot dat moment als geheim, voorbehouden aan een yoga-elite in India. Yogi Bhajan zelf werd al als zestienjarige tot meester daarin ingewijd. Hij heeft meer dan 3 decennia wereldwijd deze yoga onderwezen en vandaag de dag beoefenen ongeveer een miljoen mensen Kundalini-yoga. Het duidelijk omlijnde doel van de Kundalini-yogameester is gelukkig, geheel en gezond te leven. Dit komt terug in het credo "Happy, Holy, Healthy" van de "3HO", een non-profit-organisatie die centraal alle belangen en de opleiding van de onderwijzers behartigt. In Duitsland kan Yogy Bhajan overigens ook voor theedrinkers een begrip genoemd worden: "Yogi Thee", de bekende kruidentheeën en kruidenmengsels, zijn allemaal recepten van de meester zelf.

 

Gedetailleerde berichten over zijn leven vindt u hier: http://www.sikhnet.com/yogibhajan

Sikhs

Sikhs

http://www.vios-amsterdam.nl/main.asp?sid=499

De meeste betrokkenen zijn moslimmeisjes maar er zijn bijvoorbeeld ook sikhs die weigeren hun tulband af te doen. Ook sikhs moeten zich houden aan het verbod; volgens minister van onderwijs Frangois Fillon. Drie sikhs stapten naar de rechter omdat zij hun tulband op wilden houden. De rechter bepaalde dat de school bij de Franse hoofdstad Parijs binnen vijftien dagen moet beslissen of de drie sikhs worden geschorst. 

De rechtszaak van de sikhs was de eerste die gevoerd werd over het 'hoofddoekjesverbod' op Franse scholen. Sinds de invoering daarvan zijn weliswaar zeshonderd gevallen gemeld van scholieren die weigerden zich bij het verbod neer te leggen, maar het merendeel daarvan is opgelost in gesprekken met de schoolleiding. Ruim zeventig scholieren dreigen er echter niet op die manier uit te komen en zouden uiteindelijk geschorst kunnen worden.

Voor sikhs is de tulband heilig. Jongens en mannen dragen hem om hun ongeknipte haar te bedekken . Er wonen naar schatting tussen de vijf- en zesduizend sikhs in Frankrijk.

Sikhs stromen toe voor heilig boek

Sikhs stromen toe voor heilig boek

http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?lStrAction=&oId=5027

DI 31 aug 2004 | .
Honderdduizenden sikhs hebben zich in de Noord-Indiase stad Amritsar verzameld om het feit te vieren dat hun goeroe Arjan Sahib vierhonderd jaar geleden het eerste exemplaar van hun heilige boek, de Adi Granth, in de Gouden Tempel plaatste.

Naar verwachting 3,5 miljoen sikhs zullen de vijfdaagse viering, die woensdag begint, bijwonen. Ook de Indiase premier Manmohan Singh, de eerste sikh die dat ambt bekleedt, is van de partij. Hoogtepunt van de viering is een herhaling van de processie onder leiding van goeroe Arjan Sahib die het boek op 1 september 1604 naar de Gouden Tempel bracht.

Arjan Sahib, de vijfde goeroe van de sikhs, stelde de Adi Granth samen. De tiende en laatste goeroe, Gobind Singh, verklaarde in 1708 dat de Adi Granth de hoogste en enige goeroe (leidraad) van de sikhs is. Sindsdien noemen de sikhs hun heilige boek de Guru Granth Sahib.

De vraag of het exemplaar dat in de Gouden Tempel ligt, het origineel is, blijft een bron van controverse. Sommige historici menen dat Dhir Mal, een familielid van de zesde goeroe, Hargobind, het origineel heeft gestolen. Mals afstammelingen, de familie Sodhi in Kartarpur, beweren het nog steeds te bezitten. Ze weigeren het aan de tempel af te staan.

Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijkheid van alle mensen en zien een oprechte en dienstbare levenswijze als de weg naar verlossing.

Bron: ANP

2,5 miljoen sikhs vieren feest in India

2,5 miljoen sikhs vieren feest in India

 http://www.bisnis.nl/pages/nieuwsitem.php?md5=c160714bfcac538874c266dd628c0b6d

AMRITSAR, 31 aug. (AP) - De Indiase president A.P.J. Abdul Kalam heeft dinsdag samen met honderdduizenden sikhs deelgenomen aan een religieuze viering in het Gouden Tempel-complex in Amritsar, de hoofdstad van de sikh-staat Punjab. Blootsvoets en met een witte hoofddoek herdachten zij het plaatsen van de Guru Granth Sahib, het heilige boek van de sikhs, vierhonderd jaar geleden in de tempel.

Woensdag bereikt de viering zijn hoogtepunt als naar schatting 2,5 miljoen gelovigen uit heel de wereld de plaatsing nog eens overdoen door achter het op een gouden draagstoel geplaatste boek aan te lopen. Eregast bij de ceremonie is de Indiase premier Manmohan Singh, zelf ook een sikh.

Uit diverse Indiase deelstaten zijn enorme processies op gang gekomen die naar verwachten dinsdagavond arriveren bij de Gouden Tempel. Ook Pakistaanse sikhs zijn op weg naar het feest.

Het sikhisme werd in de 15de eeuw gesticht door Guru Nanak. Hij predikte gelijkheid van ras en geslacht en verwierp het aanbidden van godsbeelden. Hij distantieerde zich sterk van het hindoeisme en de islam, op dat moment de belangrijkste godsdiensten in India. De godsdienst telt tegenwoordig zo'n twintig miljoen aanhangers.

[Copyright 2004, Novum Nieuws / Associated Press]

Uitgegeven op 31 augustus 2004 om 16:07

Sikhs vieren jubileum heilig boek

Sikhs vieren jubileum heilig boek

 

http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=4942&lStrAction=archief

DI 17 aug 2004 | .
De sikhs in Nederland vieren zondag het feit dat hun goeroe Arjan Sahib vierhonderd jaar
geleden het eerste exemplaar van hun heilige boek, de Adi Granth, in de Gouden Tempel in Amritsar (India) plaatste. Voorafgaand aan de viering in de sikh-tempel houden de sikhs een religieuze optocht door de Amsterdamse binnenstad.

Dat heeft de organisatie
Sikh Society in the Netherlands dinsdag laten weten. In de hele wereld vieren sikhs rond 1 september het jubileum van hun heilige boek. Arjan Sahib, de vijfde goeroe van de sikhs, stelde de Adi Granth samen en plaatste het eerste exemplaar op 1 september 1604 in de Gouden Tempel, het belangrijkste sikh-heiligdom.

De tiende en laatste goeroe, Gobind Singh, verklaarde in 1708 dat de Adi Granth de hoogste en enige goeroe (leidraad) van de sikhs is. Sindsdien noemen de sikhs hun heilige boek de Guru Granth Sahib.

Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijkheid van alle mensen en zien een oprechte en dienstbare levenswijze als de weg naar verlossing. De overgrote meerderheid van de ongeveer 8000 sikhs in Nederland is afkomstig uit India. Zij hebben tempels in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Bron: ANP

Tempelceremonie voor premier

Tempelceremonie voor premier

 http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?lStrAction=&oId=4361

MA 24 mei 2004 | .

Sikhs in Nederland houden van 4 tot 6 juni in hun tempel (gurdwara) in Amsterdam een speciale ceremonie om te bidden voor succes in zijn nieuwe functie voor de kersverse Indiase premier Manmohan Singh. Singh is de eerste sikh-premier in de geschiedenis van India.

Tijdens de ceremonie, een zogeheten akhand path, lezen de priester en andere gelovigen achter elkaar het gehele heilige boek van de sikhs, de Guru Granth Sahib, voor. Overal in de wereld houden sikhs zulke ceremonies bij belangrijke feest- en gedenkdagen, zei woordvoerder Gursev Singh van de ongeveer 8000 sikhs in Nederland maandag.

De meeste sikhs zijn volgens Singh blij met de benoeming van Manmohan Singh. Die kan volgens hem een voorbeeldfunctie vervullen voor de ongeveer 25 miljoen sikhs in de wereld. ,,Met zijn integere gedrag brengt hij in de praktijk wat het geloof inhoudt'', aldus Singh.

Ook kan hij de sikh-religie meer bekendheid geven, denkt Singh. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten worden mannelijke sikhs vaker vijandig bejegend, omdat ze met hun onafscheidelijke tulband voor moslims worden aangezien.

De persoon van de nieuwe premier heeft ervoor gezorgd dat veel sikhs nu de Congrespartij steunen, meent Singh. Dat is in het verleden wel anders geweest. In 1984 bestormde het Indiase leger in opdracht van de toenmalige premier Indira Gandhi (Congrespartij) de Gouden Tempel in Amritsar, het belangrijkste heiligdom van de Sikhs. Gandhi moest de actie tegen de daar verschanste rebellen bekopen met een dodelijke aanslag door sikh-lijfwachten.

De bloedige ontruiming van de Gouden Tempel is voor de sikhs nog altijd een pijnlijke geschiedenis. In de tempel in Amsterdam herdenken de gelovigen in juni ook met een akhand path het feit dat die twintig jaar geleden plaatsvond.

Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijkheid van alle mensen en zien een oprechte en dienstbare levenswijze als de weg naar verlossing. De overgrote meerderheid van de sikhs in Nederland is afkomstig uit India. Zij hebben gurdwara's in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Bron: ANP

Sikhs betogen tegen hoofddoekjeswet

Sikhs betogen tegen hoofddoekjeswet

ZA 31 jan 2004 | .
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=3343&lStrAction=archief


Ongeveer 3000 sikhs hebben zaterdag in Parijs betoogd tegen plannen om hoofddoekjes en andere 'opzichtige' religieuze symbolen wettelijk te verbieden. De sikhs zijn bevreesd dat zij bij aanvaarding van de wet ook geen tulband meer mogen dragen.

"De tulband die wij dragen, is geen religieus teken, maar vooral een ritueel gebruik dat diep geworteld is in onze traditie'', aldus een van de organisatoren van de demonstratie.

De betogers droegen borden mee met teksten zoals: "De tulband is een deel van ons lichaam, niet van onze kleding.''

De Nationale Vergadering begint dinsdag met het debat over de 'hoofddoekjeswet'.

Bron: ANP

Sikhs in het geweer tegen Frans verbod op tulbanden

Sikhs in het geweer tegen Frans verbod op tulbanden

 

http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=3099&lStrAction=archief

MA 29 dec 2003

De internationale organisatie
United Sikhs is een handtekeningenactie begonnen tegen de aangekondigde Franse wet die het dragen van 'opzichtige' religieuze symbolen op openbare scholen gaat verbieden. Die wet treft ook Franse sikhs die een tulband dragen.
      
President Chirac kondigde de wet eerder deze maand aan. Om het seculiere karakter van het openbaar onderwijs te handhaven wil de regering hoofddoekjes, keppeltjes, grote kruisen en andere opzichtige religieuze symbolen taboe verklaren. Volgens United Sikhs kunnen de 7000 sikhs in Frankrijk daardoor niet langer vrijelijk hun godsdienst belijden. Elke gedoopte mannelijke sikh m

 

oet een tulband dragen.


"De tulband is geen hoed die we kunnen afzetten als we op school of op het werk zijn'', zei de Franse sikh-leider Gurdial Singh. "Het is een belediging om een sikh te vragen zijn tulband af te doen.'' Hij hekelde het dat de commissie die de Franse regering over dit onderwerp heeft geadviseerd, alle religieuze gemeenschappen behalve de sikhs heeft geraadpleegd.

In het verleden zijn er volgens Singh op openbare scholen nauwelijks problemen over tulbanden geweest, omdat de scholen daar zelf over konden beslissen. Onder de nieuwe wet kan dat niet meer. Zijn zoon Karmvir heeft de gevolgen van het komende verbod al aan den lijve ervaren. Al in oktober weigerden vijf universiteiten hem als student aan te nemen, omdat hij een tulband draagt.

United Sikhs herinnerde aan de inzet van sikhs die, getooid met hun onafscheidelijke tulband, als militairen in het Britse leger in de Eerste Wereldoorlog de Franse vrijheid hebben helpen verdedigen.

Maandag hadden enkele honderden mensen de petitie van United Sikhs op www.PetitionOnline.com/sikh5555/petition.html ondertekend.

Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijkheid van alle mensen en zien een oprechte en dienstbare levenswijze als de weg naar verlossing. Wereldwijd zijn er ongeveer 25 miljoen sikhs. De overgrote meerderheid van de ongeveer 8000 sikhs in Nederland is afkomstig uit India. Zij hebben tempels (gurdwara's) in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Bron: ANP