woensdag 28 december 2011

Polland : Rechter - grenswachten kunnen opdracht geven Sikh tulband te verwijderen :(

Rechter - grenswachten kunnen opdracht geven Sikh tulband te verwijderen
http://www.thenews.pl/1/2/Artykul/80970,Judge-%E2%80%93-border-guards-can-order-removal-of-Sikh-turbans

Een rechtbank heeft geoordeeld dat toen grenswachten in oktober 2009 de Britse Sikh Shaminder Puri opdracht gaven om zijn tulband op luchthaven van Warschau te verwijderen ze " volgens de wet handelden".

Rechter Jacek Tyszka oordeelde dat hoewel grenswachten van de luchthaven van Warschau zijn waardigheid hadden geschonden, toen hij door controles op de luchthaven ging, de actie niet illegaal was onder de Poolse wet.

"Zo'n inspectie kan onaangenaam zijn, maar het is soms nodig," oordeelde de rechter.

Puri, die niet in de rechtbank was om het vonnis aan te horen, vertelde de krant Gazeta Wyborcza per telefoon gisteren: "Ik ben teleurgesteld door de uitspraak. Nu moeten we zorgvuldig de uitspraak van de rechter te lezen en een beroep overwegen".

Shaminder Puri, een vloeiend spreker van de Poolse taal nadat hij voor een diploma gestudeerd had in het land 30 jaar geleden, eiste een publieke verontschuldiging van de grenswachters en de media, die de zaak in de publiciteit brachten, en 10.000 euro te besteden aan een goed doel.

Hij zegt dat grenswachters eisten dat hij zijn tulband af zou nemen, zodat het gecontroleerd kon worden op een aantal gelegenheden na de eerste.

Op een keer toen hij weigerde zijn tulband af te nemen - dat is een religieus symbool voor de Sikhs - kreeg hij een boete en werd niet toegestaan om aan boord te gaan van een wachtend vliegtuig.

Puri had ook gevraagd om een rechterlijke beslissing, om in de toekomst in Polen.
de vraag aan sikhs te verbieden om hun tulband te verwijderen om te worden doorzocht op grenscontroleposten

Na het incident in oktober 2009, zocht Puri de steun van de Helsinki Foundation voor de mensenrechten en bracht de juridische actie tegen de grenswachters aan de gang.

Puri heeft geschreven over het incident: [i]"Geen Sikh probeerde de security check te omzeilen. Alle Sikhs vroegen bij aankomst de controle op een waardige manier te voeren - als een scanner of een ander bewijs suggereerde dat er een bedreiging voor de veiligheid bestond, dan alle gezagsgetrouwe mensen zouden natuurlijk komen met alle andere opdringerige controles - een feite leek de Komandant [sic] van de Security Service er helemaal doof voor".

http://www.thenews.pl/1/2/Artykul/80970,Judge-%E2%80%93-border-guards-can-order-...     22.12.2011  

Judge – border guards can order removal of Sikh turbans

A court has ruled that when border guards ordered British-Sikh Shaminder Puri to remove his turban at Warsaw airport in October 2009 they were "acting within the law".

Judge Jacek Tyszka ruled that though Warsaw airport border guards had violated his dignity when he was passing through controls at the airport, the action was not illegal under Polish law.

"Such an inspection may be unpleasant but it is sometimes necessary," the judge ruled.

Puri, who was not in court to hear the verdict, told the Gazeta Wyborcza newspaper by telephone yesterday that "I am disappointed by the verdict. Now we must carefully read of the judge's ruling and consider an appeal".

Shaminder Puri, a fluent speaker of Polish after he studied for a degree in the country 30 years ago, had demanded a public apology from the border guards and media which had covered the case, and 10,000 euro be paid to charity.

He says that border guards demanded he take off his turban so it could be checked on several other occasions after the first.

On one occasion when he refused to take off his turban – which is a religious symbol for Sikhs – he was given a financial penalty and not allowed to board a waiting plane.

Puri also had demanded a judicial ruling banning the demand for Sikhs to remove their turbans in order to be searched at border control posts in the future in Poland.

After the incident in October 2009, Puri sought the support of the Helsinki Foundation for human rights and brought the legal action against the border guards.

Puri has written of the incident: "No Sikh was trying to evade the security check. All Sikhs were asking for was to conduct the check in a dignified manner - if scanner or other evidence suggested that a security threat existed, then all law abiding people would naturally submit to all other intrusive checks – a fact that the Komandant [sic] of the Security Service seemed totally deaf to." (pg)