maandag 29 maart 2010

Raad van State schorst verbod op hoofddoeken in onderwijs

Raad van State schorst verbod op hoofddoeken in onderwijs

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1081616/2010/03/18/Raad-van-State-schorst-verbod-op-hoofddoeken-in-onderwijs.dhtml

DM update  De Raad van State heeft het algemene verbod geschorst op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs (GO!). De Raad van State stelt intussen een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof om na te gaan of het verbod door het gemeenschapsonderwijs wel mag worden ingevoerd zonder voorafgaand optreden van de decreetgever. Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, is verheugd.

De Raad van het Gemeenschapsonderwijs (Raad GO!) besliste in september vorig jaar een verbod op het dragen van hoofddoeken en andere religieuze en levensbeschouwelijke tekens in te voeren voor leerlingen, cursisten en personeelsleden in alle instellingen van het gemeenschapsonderwijs.

Wel in levensbeschouwelijke lessen

Leerkrachten en leerlingen zouden de religieuze kentekens wel mogen blijven dragen tijdens de levensbeschouwelijke lessen. De beslissing kwam er na de heisa rond het hoofddoekenverbod in Antwerpen en zou scholen initieel de tijd geven tot 31 augustus 2010 om zich aan te passen.

Motivatie
De GO!-raad motiveerde de beslissing als volgt: "(1) meisjes die bepaalde levensbeschouwelijke symbolen niet dragen, worden minstens moreel gedwongen worden dat wel te doen. (2) Bovendien is de schoolkeuze niet altijd bepaald door het pedagogisch project maar eerder door de vraag waar levensbeschouwelijke symbolen worden toegelaten en (3) bepaalde symbolen, die aanvankelijk uitdrukking waren van een bepaalde interpretatie van een levensbeschouwing zijn gaandeweg de uitdrukking geworden van een politiek-maatschappelijke visie".

Enkele leerlingen stapten naar de Raad van State tegen het verbod.

Grondwettelijke beginselen
Die beveelt nu de schorsing van de uitvoering van de beslissing en stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Het Hof zal het bijzonder decreet over het gemeenschapsonderwijs kunnen toetsen aan de verschillende door artikel 24 van de Grondwet gewaarborgde beginselen, namelijk het legaliteitsbeginsel, de onderwijsvrijheid, de neutraliteitsvereiste in het gemeenschapsonderwijs en de aan het Gemeenschapsonderwijs opgedragen autonomie als inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs, luidt het.

Schade voor leerlingen
De Raad van State schorst de regeling die oorspronkelijk vanaf 1 september 2010 effect zou krijgen, omdat ze van mening is dat "een beslissing die een leerling de toegang tot haar huidige school en tot alle andere onderwijsinstellingen van het gemeenschapsonderwijs belemmert of onmogelijk maakt, een beslissing is die de leerling ernstig schade berokkent". De Raad van State oordeelt dat de impact van beslissingen die leerlingen in hun schoolloopbaan of studiekeuze raken, voorkomen moet worden.

Scholen die voor de omstreden beslissing van de GO!-raad al een schoolreglement hadden waarin een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens was ingevoerd, moeten zich niet houden aan dit arrest. (belga/adb/lb)

vrijdag 19 maart 2010

Indian Sikhs go green

Indian Sikhs go green

The Sikhs have announced that they are greening up their temples or Gurudwaras in India.

These Gurudwaras function as sacred community kitchens feeding thousands of people, of all faiths, everyday.

http://www.rnw.nl/english/article/indian-sikhs-go-green


woensdag 3 maart 2010

Hoofddoekjesverbod is onuitvoerbaar

Hoofddoekjesverbod is onuitvoerbaar

door Marco Swart. dinsdag 02 maart 2010 | 02:42 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 02 maart 2010 | 21:45

http://www.ed.nl/mening/6329361/Hoofddoekjesverbod-is-onuitvoerbaar.ece

Tekstgrootte tekst  verkleinentekst  vergroten

De PVV Almere wil iedereen met hoofddoekjes uit de gemeentelijke gebouwen weren. Ook wil zij geen gemeentelijke subsidie meer verstrekken aan instellingen die mensen met hoofddoekjes toelaten. Een flink deel van de Nederlandse bevolking lijkt dit een weinig aantrekkelijk standpunt te vinden. Belangrijk is dat het idee ook in juridisch opzicht ondoordacht is.

Het dragen van hoofddoekjes als geloofsuiting is een grondwettelijk toegekende vrijheid. Zowel in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, als in onze Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling is vastgelegd dat het verboden is onderscheid te maken wegens godsdienst en levensovertuiging. Hieraan is verbonden het wettelijk verbod om te intimideren.

Binnen dit wettelijk kader hebben rechters en het College Gelijke Behandeling regelmatig uitspraken gedaan. Samengevat komen deze erop neer dat het verboden is groepen mensen categorisch uit te sluiten. Alleen bij zeer zwaarwegende redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Een gezichtsbedekkende sluier mag verboden worden als non-verbale communicatie is vereist.

Het idee om hoofddoekjes in overheidsgebouwen te verbieden is ronduit ondoordacht. Niet alleen zou de gemeente Almere hierdoor wetgeving creëren die flagrant in strijd is met hogere landelijke en Europese regelgeving. Bovendien zou de lokale overheid maatschappelijk het verkeerde voorbeeld geven. PVV Almere roept feitelijk op tot maatschappelijke onrust.


Het verbieden van hoofddoekjes zal ook meebrengen dat onmogelijke handhavingsproblemen ontstaan. Het breed geaccepteerd dragen van regenkapjes om het kapsel te beschermen valt er dan ook onder. En mag Lady Gaga zich dan nog wel met haar pruiken in Nederland vertonen? Met andere woorden: Wat behoort tot de Nederlandse cultuur en hoe denkt de PVV dat te bepalen? Ook ben ik nieuwsgierig naar waar de PVV Almere de mankracht en dus het belastinggeld vandaan haalt die nodig zijn om de naleving van zo'n verbod te controleren.

Afgezien van het feit dat de PVV Almere oproept tot het overtreden van de wet, is het idee van het hoofddoekjesverbod ook verwerpelijk, omdat er geen goede reden met brede maatschappelijke draagvlak voor is te geven. Deze vorm van ijskoude maatschappelijke uitsluiting is wezensvreemd aan onze Nederlandse cultuur, waarin van oudsher voor alle geloofs- en levensovertuigingen plaats is