maandag 13 september 2010

Sikh klaagt Poolse grenswachten aan, na opdracht zijn Tulband af te nemen

Sikh klaagt Poolse grenswachten aan, na opdracht zijn Tulband af te nemen

Een Britse Sikh start een proces tegen de Poolse grensbewakers nadat, beweert hij, ze geprobeerd hebben om hem zijn tulband te laten verwijderen op de International Frederic Chopin Airport in Warschau.


Shaminder Puri, een Brits staatsburger van Indiase afkomst, zegt dat hij woedend was, toen hem gevraagd werd zijn traditionele Sikh Tulband af te nemen op de luchthaven. "Zoiets als dat, is mij nog nooit gebeurd in 40 jaar op een andere luchthaven," is Puri geciteerd door het persbureau PAP als, zeggende.

Shaminder Puri werkt als expert voor internationale NGO's en de EU. Hij reist naar vele landen, waaronder Polen, waar hij in de 1960s studeerde.

Dhr. Puri zegt, hij zijn laptop, aktetas, jas, riem, horloge, schoenen en metalen voorwerpen op de luchthaven poort achterliet en de poort passeerde onderwijl alleen dragend zijn kleding en tulband. Het alarm ging niet af. Niettemin, werd Puri gevraagd zijn tulband af te nemen, een schande voor sikhs.

Puri probeerde uit te leggen, in het Pools, dat zijn religie hem niet toestaat om de tulband te verwijderen en suggereerde dat een grenswachter het handmatig inspecteerde. Maar de bewaker stond er op dat Puri zijn hoofddeksel af nam.

Volgens veiligheid procedures op luchthavens over de hele wereld, wanneer een grenswacht een Sikh verdenkt van het iets smokkelen onder zijn tulband, wordt hem gevraagd om de tulband zelf aan te raken en dan inspecteert een bewaker hem met een speciale detector.  
Puri werd bestraft met een boete van 500 zloty (127 euro) omdat hij weigerde de opdracht van de grenswacht te op te volgen.

Puri vroeg de Poolse ambassadeur in India en de chef van de Poolse grenswacht het incident te onderzoeken, maar het mocht niet baten. Daarom besloot Puri om de grenswachters aan te klagen voor inbreuk te maken op zijn religieuze vrijheid en waardigheid.
 
Puri eist een verontschuldiging en 30.000 zloty (7.600 euro) compensatie, die zal worden gedoneerd aan kinderen die aan leukemie lijden.

Puri's klacht wordt gesteund door de Helsinki Foundation.

"Ik zou de rechten van de Sikhs, die meer en meer Polen bezoeken of zich hier vestigen, in acht genomen willen zien," zei Puri.
Bron: PAP  08.09.2010


--English ---

Sikh sues Poland's border guards after ordered to take off turban

A British Sikh is bringing a law suit against Poland's border guards after he claims they tried to make him remove his turban at the International Frederic Chopin Airport in Warsaw.

Shaminder Puri a British citizen of Indian descent, says he was outraged when he asked to take his traditional Sikh turban off at the airport. "Something like that had never happened to me in 40 years at any other airport," Puri is quoted by the PAP news agency as saying.

Shaminder Puri works as an expert for international NGOs and the EU. He travels to many countries, including Poland, where he studied in 1960s.

Mr. Puri says that he left his laptop, briefcase, jacket, belt, watch, shoes and metal objects at the airport gate and passed through it wearing just his clothes and a turban. The alarm did not sound. Nevertheless, Puri was asked to take off his turban, an outrage to Sikhs.

Puri tried to explain, in Polish, that his religion does not allow him to remove the turban and suggested that a border guard inspects it manually. But the guard insisted on Puri taking off his head cover.

According to safety procedures at airports around the world, if a border guard suspects that a Sikh is smuggling something under his turban, he is asked to touch the turban himself and then a guard inspect him with a special detector.

Puri was punished with a 500 zloty (127 euro) fine because he refused to follow the guard's order.

Puri asked the Polish ambassador to India and chief of Poland's Border Guards to investigate the incident but to no avail. Therefore, Puri decided to sue the Border Guards for encroaching on his religious freedom and dignity.

Puri demands an apology and 30,000 zloty (7,600 euro) compensation, which will be donated to children who suffer from leukaemia.

Puri's complaint is being supported by the Helsinki Foundation.

"I would like the rights of the Sikhs, who more and more often visit Poland or settle down here, to be respected," said Puri. (mg)

Source: PAP       08.09.2010

Geen opmerkingen: